HorníABRA      FinAnalysis      Ceník      Download

 

5 věcí, které chcete vědět o finanční analýze

Vytváříte výroční zprávu pro akcionáře? Budete mít prezentaci výsledků firmy?

Přemýšlíte, jak vytvořit působivou prezentaci. Víte, že v prezentaci zabírají zejména tabulky a grafy. Ohromte své nadřízené skvělou prezentací. Usnadněte si svoji práci. Proč máte vymýšlet něco, co pro vás již někdo vytvořil. Vy to jen můžete použít. V aplikaci od nás máte mnoho tabulek či grafů, které můžete je použít do prezentace.

 

Finanční analýza se v posledních letech stává nezbytnou součástí každé firmy, která chce být úspěšná v dnešním konkurenčním prostředí.

Vedoucí pracovníci potřebují vědět, v jakém stavu se jimi vedené firmy nacházejí a jaká je jejich perspektiva dalšího působení na trhu. Zde na pomoc přichází finanční analýza nejen jako podklad pro přijímání správných rozhodnutí, ale i jako kontrola úspěšnosti rozhodnutí již přijatých. Představuje totiž posouzení minulosti, současnosti a budoucnosti finančního hospodaření podniku. To znamená, že pro vedení podniku má značný význam a měla by být využívána pro operativní, taktická i strategická rozhodnutí.

Finanční analýza firmy

1. Vymezení pojmu finanční analýza

Finanční analýza představuje velice důležitou podnikovou disciplinu. Jakékoliv finanční rozhodování v podniku musí být podloženo finanční analýzou, na jejichž výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční řízení podniku, investiční a cenová politika, řízení zásob atd.

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást komplexu finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. Je to formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí. Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku.

Finanční analýza představuje systematický rozbor dat získaných převážně z údajů finančního účetnictví, rozšiřuje tím jejich vypovídací schopnost o celkové kvalitě hospodaření podniku a umožňuje tak přijmout příslušná rozhodnutí. Finanční analýza je nejen nedílnou součástí hospodářského rozboru podniku, ale také nezbytným východiskem pro finanční plánování.

 

2. Cíle a úkoly finanční analýzy

Úkolem finanční analýzy je poskytnout manažerům informace o finančním hospodaření v minulosti, přítomnosti i budoucnosti, zhodnotit "finanční zdraví" podniku a jeho vývoj, odhalit slabé a silné stránky (úroveň likvidity, stability, produktivity atd.), posoudit jeho postavení v odvětví, oboru, vzhledem k jeho hlavním konkurentům aj. Finanční analýza může být prováděna i vnějšími subjekty - například bankou (chce znát kreditibilitu podniku, tj. schopnost splácet úvěry), potenciálními investory (chtějí znát jeho rentabilitu, rizikovost apod.) aj.

Účelem a smyslem finanční analýzy je provést, s pomocí speciálních metodických prostředků, diagnózu finančního hospodaření podniku, podchytit všechny jeho složky, případně při podrobnější analýze zhodnotit blíže některou ze složek finančního hospodaření. Jedná se například o analýzu rentability, analýzu zadluženosti, analýzu likvidity apod.

 

I když se hierarchie informačních potřeb různých subjektů rozhodování, a tím i různých uživatelů účetních výkazů liší, všichni jsou v té či oné míře zainteresováni na zjištění několika základních charakteristik hospodářské a finanční situace podniku:

- jaká je platební schopnost (likvidita a solventnost), tj. schopnost podniku vyrovnat své finanční závazky v době jejich splatnosti,

- jaká je jeho výnosnost (rentabilita), tj. schopnost podniku zajistit přiměřený zisk z použitého (vloženého) kapitálu,

- jaká je jeho hospodářská a finanční stabilita, tj. schopnost podniku dlouhodobě zabezpečovat své finanční závazky a dlouhodobě dosahovat přiměřené výnosnosti.

S určitým zjednodušením můžeme říci, že zjištění uvedených charakteristik splňuje rovněž základní cíle finanční analýzy. Váha jednotlivých charakteristik při hodnocení (oceňování) podniku se však bude lišit v závislosti na konkrétním cíli finanční analýzy a potřebách uživatelů finanční analýzy.

 

Hlavním úkolem finanční analýzy je pokud možno komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace žadatele a určitý výhled do budoucna. Finanční analýza proto zahrnuje následující oblasti:

 • hodnocení majetkové a kapitálové struktury podniku, jakož i zhodnocení struktury nákladů a výnosů
 • diagnóza finanční situace podniku pomocí poměrových ukazatelů
 • diagnóza finanční situace podniku pomocí pyramidálních rozkladů a bonitních i bankrotních modelů
 • odhalení případných poruch a nedostatečné hodnoty ukazatelů
 • poznání silných i slabých stránek finanční situace podniku
 • zobrazení minulého vývoje finančního hospodaření podniku
 • příčiny negativních či pozitivních vývojových trendů
 • rezervy v provozní i investiční činnosti podniku

Konečným výsledkem finanční analýzy žadatele bude tedy globální posouzení finanční situace podniku a výsledky finanční analýzy tak mohou sloužit jako podklad pro tvorbu finančních plánů.

Finanční analýza firmy

3. Podklady potřebné k finanční analýze

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou finanční a nefinanční data. Ty je nejdříve nutné zpracovat, ověřit jejich věrohodnost, spolehlivost a srovnatelnost. Teprve poté mohou sloužit jako vstupní informace pro finanční analýzu. Základními daty jsou údaje čerpané z účetní závěrky, tedy z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní závěrce. Kromě těchto dat se však nesmí zapomínat i na další zdroje. Je proto vhodné uvést základní členění vstupních dat.

Pro zpracování finanční analýzy potřebujeme především tyto účetní výkazy a informace:

 • rozvaha
 • výkaz zisků a ztrát
 • výkaz Cash flow
 • příloha účetní závěrky
 • výroční zprávy společnosti
 • údaje z finančního nebo kapitálového trhu

Dále je dobré využít informační databáze různých veřejných i komerčních (placených) serverů, odkud se dají čerpat informace o ostatních konkurenčních společnostech, o situaci v odvětví a v neposlední řadě o celkovém stavu v průmyslu.

Finanční analýza firmy

4. Uživatelé finanční analýzy

Investoři

Investory rozumíme ty subjekty (akcionáře, společníky...), které do podniku vkládají kapitál za účelem jeho zhodnocení. Očekávají tedy, že po určitém čase se jim tyto vložené prostředky vrátí, ale také, že získají něco navíc, ať už ve formě dividend či podílů na zisku nebo prodejem zhodnocených akcií. Z toho vyplývá, že akcionáři (společníci) mají prioritní zájem o finančně-účetní informace bez ohledu na to, zda jde o kapitálově silné institucionální investory (investiční fondy, banky) či fyzické osoby s omezenými kapitálovými možnostmi.


Manažeři

Manažeři využívají informace poskytované finančním účetnictvím především pro dlouhodobé a operativní řízení podniku. Tyto informace umožňují vytvoření zpětné vazby mezi řídícím rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Znalost finanční situace podniku jim umožňuje rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury včetně výběru vhodných způsobů jeho financování, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování disponibilního zisku apod. Finanční analýza, která odhaluje silné a slabé stránky finančního hospodaření podniku, umožňuje manažerům přijmout pro příští období správný podnikatelský záměr rozpracovaný ve finančním plánu.


Obchodní partneři

Obchodní dodavatelé se zaměřují především na to, zda bude podnik schopen hradit splatné závazky. Jde jim především o krátkodobou prosperitu, solventnost a likviditu. U dlouhodobých dodavatelů se soustřeďuje zájem také na dlouhodobou stabilitu, s cílem zajistit svůj odbyt u stabilního zákazníka.

Zákazníci (odběratelé) mají zájem na finanční situaci dodavatele zejména v dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě finančních potíží nebo bankrotu dodavatele neměli potíže s vlastním zajištěním výroby. Potřebují mít také jistotu, že dodavatelský podnik bude schopen dostát dohodnutým dodávkám.


Zaměstnanci

Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě svého podniku. Často bývají podobně jako řídící pracovníci motivováni hospodářskými výsledky. Zajímají se o jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové a sociální.


Banky a jiní věřitelé

Věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. Banky při poskytování úvěrů svým klientům často zahrnují do úvěrových smluv klauzule, kterými je vázána stabilita úvěrových podmínek na hodnoty vybraných finančních ukazatelů. Banka si například může vymínit úvěrovou podmínku, že zvýší úvěrovou sazbu, jestliže podnik překročí jistou hranici zadluženosti. Držitelé dluhopisů se zajímají zejména o likviditu podniku, o jeho finanční stabilitu a o to, zda jim bude jejich cenný papír splacen včas a v dohodnuté výši.


Stát a jeho orgány

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data z mnoha důvodů; např. pro statistiku, pro kontrolu podniků se státní účastí, pro kontrolu plnění daňových povinností, rozdělování finanční výpomoci podnikům, získání přehledů o finančním stavu podniků se státní zakázkou. Vyžadují informace pro formulování hospodářské politiky státu.

Finanční analýza firmy

5. Metody finanční analýzy

Finanční analýzu účetních výkazů lze provádět různými způsoby, v různé míře podrobnosti, pomocí různých forem a technik. Kromě kvantitativních metod testování se nejčastěji používají absolutní, rozdílové či poměrové ukazatele.

 

Mezi nejčastější metody patří:

a) Analýza absolutních ukazatelů (stavových i tokových)

 • analýza trendů (horizontální analýza)
 • procentní rozbor (vertikální analýza)

b) Analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků)

c) Analýza cash flow

d) Analýza poměrových ukazatelů

 • rentability
 • aktivity
 • zadluženosti a finanční struktury
 • likvidity
 • kapitálového trhu
 • provozní činnosti
 • cash flow

e) Analýza vývoje zisku

f) Analýza soustav ukazatelů

 • soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů - pyramidová soustava
 • účelový výběr ukazatelů
  • bonitní (diagnostické) modely
  • bankrotní (predikční) modely

g) Vyšší metody finanční analýzy

 • matematicko-statistické metody
 • nestatistické metody

 

Prohlédnout aplikaci pro finanční analýzu

 

Seznam použité literatury

Grünwald Rolf - Holečková Jaroslava: Finanční analýza a plánování podniku

Kislingerová Eva - Hnilica Jiří: Finanční analýza - krok za krokem

Grünwald Rolf: Finanční analýza - metody a využití

Neumaier Ivan - Neumaierová Inka: Výkonnost a tržní hodnota firmy

Jiříček, Petr - Morávková Magda: Finanční analýza

Neumaierová Inka: Řízení hodnoty

Harna Lubomír - Rezková Jiřina - Březinová Hana: Finanční analýza

Eva Rosochatecká a kolektiv: Ekonomika podniků

Kubíčková Dana - Kotěšovcová Jana: Finanční analýza

Toto je zjednodušená verze pro mobilní telefony